VINH DANH 29/02/2024

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 02/2024

1._5320881_NGUYỄN_THỊ_XINH_HIÊN-02.jpg2._7009975540_NGUYỄN_THỊ_NGA_&_DƯƠNG_QUANG_CHỈNH-02.jpg3._3701209_NGUYỄN_NGỌC_HUYỀN_&_LƯU_ĐỨC_HOÀ-02.jpg08._3482830_PHẠM_THỊ_HẰNG-02.jpg11._7011067588_NGUYỄN_THỊ_ÁNH_TUYẾT_&_NGUYỄN_VĂN_TỈNH-02.jpg12._7012978205_LƯƠNG_THỊ_TOÀN-02.jpg13._7017200752_TRỊNH_THANH_TÙNG_&_TRẦN_THỊ_HƯỜNG-02.jpg14._7018310645_NGUYỄN_THỊ_PHƯỢNG_EM_&_VÕ_QUAN_THIỆN-02.jpg31._3131927_LÊ_THỊ_THẬN-02.jpg32._3727405_TẠ_THỊ_HỒNG_NHUNG_&_NGÔ_TRƯỜNG_GIANG-02.jpg33._3755306_HUỲNH_NGỌC_NHƯ-02.jpg34._7007522666_TRẦN_THANH_TÒNG-02.jpg35._7009058102_NGUYỄN_TRỊNH_LAN_ANH-02.jpg36._7012910115_BÙI_VĂN_DŨNG-02.jpg37.7015102162_TRẦN_THỊ_THANH_&_ĐINH_VĂN_SANG-02.jpg