VINH DANH 29/12/2023

Danh Hiệu Bronze Tháng 12/2023

0._bronze.jpg01._Bái_&_Hồng_Nhật-02.jpg02._Quốc_Huy_&_Phú_Hiền-02.jpg03._Thu_&_Tình-02.jpg04._Tuyết_Minh_&_Thúy-02.jpg05._Mậu_&_Hoa-02.jpg06._Yến_&_Tuyết_Nga-02.jpg07._Hồng_Vân_&_Thúy-02.jpg08._Tuyên_&_Kim_Chung-02.jpg09._Thơm_&_Thanh_Tân-02.jpg10._Thanh_Yên_&_Cẩm_Nhung-02.jpg11._Sen_&_Nhất-02.jpg12._Thanh_Thảo_&_Hoàng_Nghiệp-02.jpg13._Ánh_Tuyết_&_Liễu-02.jpg14._Châu_&_Thảo-02.jpg15._Thúy_Hằng_&_Bé_Thái-02.jpg16._Thúy_Phượng_&_Thơi-02.jpg17._Nguyệt_&_Bình-02.jpg18._Linh_&_Lăng-02.jpg19._Vân_&_Tương-02.jpg20._Yến_&_Thảo-03.jpg21._Liên_&_Thời-02.jpg