VINH DANH 29/11/2023

Danh Hiệu Bronze Tháng 11/2023

0._bronze.jpg01._Hạnh_&_Hằng-02.jpg02._Nga_&_Hồng-02.jpg03._Chính_&_Hoa-02.jpg04._Thơm_&_Tuyết-02.jpg05._Cảnh_&_Dung-02.jpg06._Thúy_&_Thảo-02.jpg07._Hương_&_Ni-02.jpg08._Lam_&_Thủy-02.jpg09._Nên_&_Hảo-02.jpg10._Thảo_&_Phượng-02.jpg11._Thu_Hương_&_Danh-02.jpg12._Thành_Trắc_&_Lê-02.jpg13._Duyên_&_Luân-02.jpg14._Sen_&_Hoàn-02.jpg15._Tuyền_&_Thúy-02.jpg16._Tuyền_&_Phong-02.jpg17._Thủy_&_Thanh-02.jpg18._Tú_&_Hà-02.jpg19._Đan_&_Khanh-02.jpg20._Tiến_&_Thư-02.jpg21._Đáng_&_Thủy-02.jpg22._Trâm_&_Ánh-02.jpg23._Hiệp_&_Huyền-02.jpg24._Út_&_Thủy-02.jpg25._Tình_&_Hà-02.jpg